Leerhuis voor Bijbelse Spiritualiteit

Bijbels met brilChristelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. Anderen drukken het als volgt uit: christelijke spiritualiteit is altijd ‘in-gebed’. En bidden is in de eerste plaats een houding van aandachtig luisteren naar Gods woorden, woorden waarvan de apostel Petrus zegt dat ze ‘eeuwig’ - dat is echt en waarachtig - leven geven, liefdevol, vredevol en vreugdevol (Johannes 6,68). De Bijbel is dus voedsel voor dit leven, tenminste als we die Bijbel met aandacht lezen.

2023-2024: 30ste  werkjaar


JAARTHEMA:

“DE HEER HEEFT NAAR U ZIJN DIENAARS DE PROFETEN GEZONDEN” (Jeremia 25, 4)
DE BOODSCHAP VAN DE PROFETEN VAN ISRAËL VOOR DE MENS VAN DEZE TIJD.

“De geest die de profeten bezielt, is niet anders dan de geest van alle mensen want allen zijn begiftigd met Gods Geest. Alle mensen zijn dus virtuele profeten. Maar enkelen zijn meer begenadigd met deze gave van inspiratie en voelen zich daarom geroepen om als profeten te spreken. Dit surplus in de begenadiging beschrijven de profeten zelf in hun roepingsverhalen als een ontmoeten met God als levend wezen. De God die zij ontmoeten, is een levende God die hen inspireert (letterlijk in-spirit). Ze worden bekleed met de geest Gods; ze worden gegrepen door de geest Gods; de geest Gods overvalt hen. Hun kennis van God en zijn openbaring beschrijven zij als ervaringen van het goddelijke. (…) Het is die ervaring die de profeet doet volhouden ondanks tegenkanting en mishandeling.”
(Erik Eynikel in: Erik EYNIKEL en Archibald VAN WIERINGEN (red.), Toen zond de Heer een profeet naar Israël. Het voor-exilische profetisme van het Oude Testament, Altiora-Averbode, Gooi en Sticht-Baarn, 1996.

De samenkomsten van het Leerhuis grijpen ook dit werkjaar plaats op de tweede dinsdag van de maand. Het Leerhuis komt samen in de weekkapel van Onze-Lieve-Vrouw Koningin (Lijsterbeslaan, Oostende). De samenkomsten vangen aan om 19.30 uur en eindigen rond 20.30 uur. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment.
De teksten van het gebedsmoment en de duiding kunnen op vraag ook doorgemaild worden.
Info en inschrijving voor digitale deelname: Hubert Debeuckelaere 059 70 37 97 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

12 september 2023
Jeremia 1, 1-18; 20, 7-18
ROEPING EN LOT VAN EEN PROFEET
“Maar dan laait er een vuur op in mijn hart.”
“De durf van Jeremia blijft evenwel de durf van een mens en is daarom niet zo vanzelfsprekend. We vinden het ook elders, namelijk ‘de poging van de profeten om te ontkomen aan de ondragelijke last van hun zien, om het gebod zich te uiten af te schudden.’ (Paul de Maat)


10 oktober 2023
WAT GOD WERKELIJK WIL
Jesaja 1, 1-29; 5, 1-7
“Brengt Mij niet langer nutteloze meeloffers!”
“Dat het helemaal niet om vroomheid gaat, maar dat hier in plaats van vroomheid niets anders overblijft dan geleefde menselijkheid als uitdrukking van een ware verhouding met God, dat is vernietigend. Er is maar één enkele rechtvaardiging voor: alles moet instorten om een nieuw begin te maken.” (Eugen Drewermann)

14 november 2023
EEN LANGE WEG NAAR VREDE
Micha 4, 1-5
“Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander.”
“Micha verwerpt iedere vorm van schuilen in Sion op grond van Gods tegenwoordigheid. Vertrouwen op het dogma van Sions onkwetsbaarheid zonder moreel goed gedrag is een zinloze ‘godsdienstige’ oefening.” (Jan Holman)

12 december 2023
WAT ALS GOD MACHT VERLEENT AAN MENSEN: DE MESSIAS
Jesaja 9, 1-6; 11, 1-9
“De geest van de Heer rust op Hem”
“Zo zal de koning van wie sprake is, handelen. Hij volgt niet de uiterlijke schijn, niet de drogredenen die men hem voorhoudt en het minste wat er gezegd wordt. Wat iedereen zegt, hoeft echt nog niet de waarheid te zijn. Dat wat eruitziet alsof het echt is, is niets anders dan fictie of schijn, een illusie die men als een deken over de werkelijkheid gespreid heeft.” (Eugen Drewermann)

13 februari 2024
WOORDEN TEGEN SOCIAAL ONRECHT
Amos 2, 1-16
“Omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen, de arme voor een paar schoenen.”
“Voorwaarde voor elke keer ten goede is wel dat wij de geest van liefde ‘kennen’ en een intieme relatie aangaan met die geheimzinnige en veelbelovende geest van gerechtigheid en solidariteit. De oriëntatie op deze Geest kan het centrum van een nieuwe spiritualiteit worden, die ons verlost van onze eenzaamheid en ons eigenbelang, individueel en als groepering.” (Herman Wiersinga)

12 maart 2024
EEN WOORD VOOR WIE AAN GODS ZIJDE GAAT STAAN
Jesaja 42, 1-4; 49, 1-6; 52, 13-53
“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.”
“Aan mensen die in hun lijden geen weg een geen toekomst meer zien, durft hij verkondigen dat het lijden zelf de weg is die leidt naar een nieuwe toekomst. Geweldig is dat! Op het eerste gezicht lijkt leiden verlies, een stap achteruit. Maar dat is niet zo. Voor Deuterojesaja is het lijden een stap vooruit.” (Sylvester Lamberigts)

9 april 2024
TRANSFORMATIE VAN MENS EN WERELD
Ezechiël 36, 22-37, 14
“Ik schenk u mijn geest, zodat ge weer leeft.”
“Een mens moet zijn plaats en tijd weten. Ezechiël laat zien dat wat God betreft de nood deze natuurwet kan breken. De door God geschapen mens is meer dan mest op de akker van de geschiedenis. De door God ingeblazen levensgeest is een geest die zich niet zonder meer neerlegt bij de inbreuk die de dood maakt in het leven.” (Meindert Dijkstra)

14 mei 2024
EEN NIEUW DENKEN OVER GOD
Jesaja 40, 1-31
“Met wie zoudt gij God vergelijken en welke voorstelling zoudt gij u van Hem maken?”
“Deuterojesaja heeft het niet gemakkelijk om zijn volk in ballingschap opnieuw in Gods helpende nabijheid te doen geloven. Hij probeert dit allereerst door zelf nabij te komen, luisterend en troostend, vol liefde en tederheid. Zo kan het volk alvast zeggen: ze laten ons niet allemaal in de steek. Er zijn mensen die zich om ons bekommeren en die begaan zijn met onze problemen. In dezelfde helpende menselijke nabijheid zullen zij dan misschien ook Gods mysterieuze aanwezigheid op het spoor komen.”
(Sylvester Lamberigts)

11 juni 2024
“IK BEN GOD, IK BEN GEEN MENS”
Hosea 11, 1-11
“Toen Israël nog jong was, kreeg Ik hem lief.”
“In de bijbel ontbreekt in ieder geval de suikerlaag van romantiek, zwijmelen en sentiment. Men moet de betekenis van het Hebreeuwse woord ahav niet alleen zoeken in de sfeer van de emotie. Liefde in bijbelse zin heeft te maken met inzet. (…) Liefde is in de bijbel een werkwoord. Soms is het zelfs een gebod. De sfeer eromheen is dus nuchter – het is niet primair een gevoel maar een kwestie van houding en gedrag. (Richtsje Abma)