Voorbije lezingen 26 mei 2020

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP: EEN GODDELIJK GEBEUREN
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.

26 mei 2020

Inleiding vanuit Herwig ARTS, De wegen van het hart. Over vriendschap, blz. 133-145: Menselijke vriendschap en Godsliefde.

In het laatste hoofdstuk van zijn boek wijdt Arts enkele beschouwingen
aan de relatie tussen menselijke vriendschap en liefde tot God.
Heel wat regels besteedt hij aan de schets van wat
een ‘jansenistische’ opvatting van zuiverheid kan genoemd worden:
een zich verre houden van al wat aards en al te menselijk is.
Deze opvatting van zuiverheid omhelst ook de idee
dat al het aardse en geschapene onzuiver is,
een idee die natuurlijk botst met het scheppingsgeloof,
een idee die de Kerk ooit als zeer onjuist – ketters – beschouwde.

Lees meer...

Voorbije lezing 26 ,05 Aelred van Rielvaulx

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP    Een goddelijk gebeuren
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.

Vriendschap als opstap naar liefde en kennis van God
Johannes 15: 9 – 17 + toelichting Aelred van Rielvaulx osco

26 mei 2020

‘Ik heb jullie lief zoals de Vader mij liefheeft.
Zorg dat jullie in mijn liefde blijven.
Als jullie je aan mijn geboden houden, blijven jullie in mijn liefde,
zoals ik mij aan de geboden van mijn Vader houd en blijf in zijn liefde.
Met wat ik jullie gezegd heb, wil ik mijn blijdschap op jullie overbrengen;
dan zal jullie blijdschap volmaakt zijn.
Mijn opdracht aan jullie is: heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad.
Je liefde voor je vrienden kan niet groter zijn dan wanneer je je leven voor hen geeft.
En jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat ik je opdraag.

Lees meer...

Voorbije lezing april 2020 Vander Kerken


ONTMOETING EN VRIENDSCHAP - EEN GODDELIJK GEBEUREN
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.

28 april 2020
Libert VANDER KERKEN sj (1910 - 1998), hoogleraar en filosoof
De vriendschap, ontmoeting,  toeval of genade?

Om te beginnen kunnen we alvast aannemen
dat de vriendschap niet voortspruit uit een vooraf bestaande natuurlijke verbondenheid,
zoals dit bijv. bij de genegenheid van broers en zusters het geval is.
Wat niet uitsluit dat ook een genegenheid als deze zich met een zekere vriendschap kleuren kan.
Ook kan men niet zeggen dat zij voorkomt uit een werkelijke behoefte.
Aristoteles benoemt haar als iets absoluut onmisbaar
gegrond op de hoge waarde van de vriendschap en niet op een subjectieve behoefte.
‘Niemand zou immers graag leven zonder vrienden,
ook al zou hij alle andere goede dingen bezitten.’
De vriendschap heeft dus wel degelijk als principe een vrije uitverkiezing.
Maar nochtans zo dat deze uitverkiezing zelf
toch geen natuurlijke verbondenheid tot gevolg heeft,
zoals dit het geval is met de huwelijksliefde.

Lees meer...

Voorbije lezing april 2020 H. Arts

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP: EEN GODDELIJK GEBEUREN
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.

28 april 2020

Inleiding vanuit Herwig ARTS, De wegen van het hart. Over vriendschap, blz. 113-132, Vriendschap en poëzie

In dit hoofdstuk gaat Herwig Arts even na wat dichters ons over vriendschap kunnen leren.
Het diepste van liefde en vriendschap behoort immers tot het onzegbare en onuitsprekelijke
en het zijn nu precies die diepten van de menselijke ziel
die dichters ter sprake willen brengen.
Daarbij blijven ze zo goed mogelijk bij de persoonlijke beleving
en willen ze in hun verzen zo trouw mogelijk aansluiten bij authenticiteit.
Arts bespreekt een aantal gedichten van enkele dichters, zowel mannen als vrouwen.
We laten zowel de gedichten zelf als de namen van de dichters hier achterwege
en plukken uit de tekst van dit hoofdstuk alleen wat Arts zelf uit die gedichten plukt
als ‘wetenswaardig’ over de vriendschap.

Lees meer...

Onderricht april 2020


26ste jaargang

JEZUS’ BOODSCHAP BETER BEGRIJPEN
BASISBEGRIPPEN VAN DE JOODSCHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT

14 april 2020:
GELOVEN: GEEN LEVENSBESCHOUWING MAAR OVERGAVE
“…opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.” (Jo 3, 15)


(Caravaggio, De bekering van Paulus)

Gebed:

Geef ons Uw Woord, Heer,
en maak ons voor Uw Woord open en aandachtig.
Uw Woord waarin Gij U openbaart
en wij ons ware wezen herkennen.
Uw Woord dat ons verruimt en verrijkt,
ons inspireert tot het hoogste,
het meest menselijke, het goddelijke.
Uw Woord dat ons leidt
om scheppend en verrijkend
in het leven te staan,
liefdevol, vredevol en vreugdevol.
Uw Woord dat ons oproept
om Uw Zoon te volgen
en deel te nemen aan het Koninkrijk.
Geef dat wij er nooit verstoken van zijn.
Amen.

Lees meer...