Voorbije lezing april 2020 H. Arts

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP: EEN GODDELIJK GEBEUREN
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.

28 april 2020

Inleiding vanuit Herwig ARTS, De wegen van het hart. Over vriendschap, blz. 113-132, Vriendschap en poëzie

In dit hoofdstuk gaat Herwig Arts even na wat dichters ons over vriendschap kunnen leren.
Het diepste van liefde en vriendschap behoort immers tot het onzegbare en onuitsprekelijke
en het zijn nu precies die diepten van de menselijke ziel
die dichters ter sprake willen brengen.
Daarbij blijven ze zo goed mogelijk bij de persoonlijke beleving
en willen ze in hun verzen zo trouw mogelijk aansluiten bij authenticiteit.
Arts bespreekt een aantal gedichten van enkele dichters, zowel mannen als vrouwen.
We laten zowel de gedichten zelf als de namen van de dichters hier achterwege
en plukken uit de tekst van dit hoofdstuk alleen wat Arts zelf uit die gedichten plukt
als ‘wetenswaardig’ over de vriendschap.

Lees meer...

Voorbije lezing april 2020 Vander Kerken


ONTMOETING EN VRIENDSCHAP - EEN GODDELIJK GEBEUREN
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.

28 april 2020
Libert VANDER KERKEN sj (1910 - 1998), hoogleraar en filosoof
De vriendschap, ontmoeting,  toeval of genade?

Om te beginnen kunnen we alvast aannemen
dat de vriendschap niet voortspruit uit een vooraf bestaande natuurlijke verbondenheid,
zoals dit bijv. bij de genegenheid van broers en zusters het geval is.
Wat niet uitsluit dat ook een genegenheid als deze zich met een zekere vriendschap kleuren kan.
Ook kan men niet zeggen dat zij voorkomt uit een werkelijke behoefte.
Aristoteles benoemt haar als iets absoluut onmisbaar
gegrond op de hoge waarde van de vriendschap en niet op een subjectieve behoefte.
‘Niemand zou immers graag leven zonder vrienden,
ook al zou hij alle andere goede dingen bezitten.’
De vriendschap heeft dus wel degelijk als principe een vrije uitverkiezing.
Maar nochtans zo dat deze uitverkiezing zelf
toch geen natuurlijke verbondenheid tot gevolg heeft,
zoals dit het geval is met de huwelijksliefde.

Lees meer...

Voorbije lezing maart 2020

ONTMOETING EN VRIENDSCHAP - EEN GODDELIJK GEBEUREN
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.


KARIN SEETHALER (naar Franz Jalics sj)
God heeft ons geen feedback. Menselijke relaties als spiegelbeeld voor mijn relatie tot God.


Het gevaar bestaat dat men in zijn gerichtheid op het goddelijke, zichzelf iets kan wijsmaken.
Iemand denkt bijvoorbeeld van zichzelf dat hij zeer spiritueel is,
terwijl hij in de meditatie toch alleen maar om zichzelf draait en dat niet bemerkt.
‘Een mens die veelvuldig bidt, is nauwelijks te onderscheiden van een niet biddende mens
wanneer hij zich niet voor de goddelijke werkelijkheid opent’.

De opening begint als hij bereid is een luisterende houding aan te nemen.
Het ‘luisterende hart’ (1 Kon. 3:9) maakt het mogelijk te ontvangen en iets nieuws op te nemen.
Ik kom altijd anders uit een werkelijke ontmoeting dan dat ik erin ben gegaan.
Elke echte ontmoeting heeft invloed op mij.

De luisterende houding is een brug die verschillende werelden verbindt.
Zij maakt ontmoeting mogelijk en laat de relatie tot mezelf, tot de medemensen en tot God groeien.
Om een relatie tot God tot stand te brengen,
is de mediterende bereid zich voor de goddelijke aanwezigheid te openen
in een luisterende en aandachtige houding.
In hoeverre hij dit al daadwerkelijk beleeft,
is echter alleen herkenbaar in de menselijke relaties.

Lees meer...

Onderricht april 2020


26ste jaargang

JEZUS’ BOODSCHAP BETER BEGRIJPEN
BASISBEGRIPPEN VAN DE JOODSCHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT

14 april 2020:
GELOVEN: GEEN LEVENSBESCHOUWING MAAR OVERGAVE
“…opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.” (Jo 3, 15)


(Caravaggio, De bekering van Paulus)

Gebed:

Geef ons Uw Woord, Heer,
en maak ons voor Uw Woord open en aandachtig.
Uw Woord waarin Gij U openbaart
en wij ons ware wezen herkennen.
Uw Woord dat ons verruimt en verrijkt,
ons inspireert tot het hoogste,
het meest menselijke, het goddelijke.
Uw Woord dat ons leidt
om scheppend en verrijkend
in het leven te staan,
liefdevol, vredevol en vreugdevol.
Uw Woord dat ons oproept
om Uw Zoon te volgen
en deel te nemen aan het Koninkrijk.
Geef dat wij er nooit verstoken van zijn.
Amen.

Lees meer...

Voorbij lezing maart 2020 H. ArtsONTMOETING EN VRIENDSCHAP: EEN GODDELIJK GEBEUREN
De spirituele dimensie in intermenselijke relaties.Inleiding vanuit Herwig ARTS, De wegen van het hart. Over vriendschap, blz. 97-112, Breuk in de vriendschap

Wie iemand bemint kan kwetsbaar hongerig worden, zelfs veeleisend hongerig.
Men verlangt er naar de andere te zien, een reëel contact te hebben.
Men verlangt ook wederliefde.
In tijden tussen ontmoetingen en samenzijn, waarin dat reëel contact
en duidelijke blijken van wederliefde ontbreken,
is er nood aan geloof en vertrouwen in de vriendschap,
een weten dat die vriendschap er is, dat genegenheid en aandacht blijven.
Twijfel daaraan is dodelijk voor iedere liefdes- en vriendschapsrelatie.
Daar een vriendschapsrelatie geen huwelijksrelatie is,
zijn er in de beleving van zo’n relatie veel momenten zonder reëel contact
en bovendien is een vriendschapsrelatie niet zo exclusief als een partnerrelatie.
Men kan meerdere vrienden en vriendinnen hebben.
En hoewel een vriend of vriendin niet zó onvervangbaar is,
hij of zij is ook niet zomaar te vervangen.
Het verlies van een vriend of vriendin kan erg aangrijpend zijn,
een niet te stelpen gevoel van verlies zijn,
hoewel dat gevoel ook te maken kan hebben met een gekwetst eergevoel.

Lees meer...