Clara Van Assisi


25 september 2018

Clara van Assisi

(eerste brief van Clara aan Agnes van Praag)
Ik geloof immers vast dat u weet dat het koninkrijk der hemelen door de Heer alleen aan armen wordt beloofd en gegeven (Mt 5,3; Lc6,20) want wie iets vergankelijk bemint verliest de vrucht van de liefde.
U weet dat het niet mogelijk is God en de mammon te dienen, want of de een wordt bemind en de ander gehaat of men zal de een dienen en de ander verachten.(Mt 6,24)
U weet dat wie gekleed is niet kan vechten met wie naakt is.
Want wie iets aan heeft waaraan hij kan worden vastgehouden wordt sneller ter aarde geworpen.
En dat men niet glorievol hier in de wereld kan verblijven en elders heersen met Christus;
en dat een kameel eerder door het oog van een naald kan gaan dat een rijke opklimt naar het hemels koninkrijk.(Mt 19,24)
Daarom hebt u uw kleren, namelijk de vergankelijke rijkdom, afgeworpen om niet totaal te bezwijken onder degene die met u vecht en om langs de smalle weg en door de nauwe poort het hemels koninkrijk binnengaan.(Mt 7, 13-14)


Wat een grote en lofwaardige ruil: het tijdelijke te verlaten voor het eeuwige, het hemelse verdienen in plaats van het aardse, het honderdvoudige ontvangen voor het ene en het zalige eeuwig leven bezitten.(Mt 19,29)
Hierom wil ik, zo goed ik kan, uwe uitmuntendheid en heiligheid in de liefde van Christus, nederig smeken (vgl. Fil, 1,8) dat u zich in zijn heilige dienst laat sterken,
groeiend van goed naar beter, van kracht tot kracht, (vgl. Ps. 84,8) omdat Hij, in wiens dienst u staat met heel het verlangen van uw ziel, zo goed is u de verhoopte verloning te verlenen

(derde brief van Clara aan Agnes van Praag)
Ik zie dat jij de onvergelijkelijke schat die verborgen ligt (Mt 13,44) in de akker van de wereld en van de harten van de mensen, omhelst met nederigheid, met de kracht van het geloof en de omarming van de armoede.
Met die schat wordt dàt gekocht waardoor alle dingen uit het niets gemaakt zijn.
(Vgl. Joh 1,3)
Zie het is toch duidelijk dat de ziel van de gelovige mens, door Gods genade het waardigste van de schepselen, groter is dan de hemel.
De hemelen met alle andere schepselen kunnen de schepper immers niet bevatten, en alleen de gelovige ziel is zijn verblijf en zetel, en dit alleen door de liefde die de godvergeten mensen missen, naar het woord van de Waarheid: “Wie Mij bemind zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en wij zullen tot hem komen (Joh 14,21)               en bij hem verblijf gaan houden”.(Joh 14, 23)