Paus Franciscus, Amoris Laetitia


“MIJN LIEFDE VOOR U BLIJFT” (Jeremia 31,3)
Teksten over de liefde van God, voor God en van en voor mensen
25 juni 2019

Paus Franciscus, Amoris Laetitia
De liefde is lankmoedig en goedertieren.
De liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in.
Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet,
zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.
Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.
(1 Korintiërs 13, 4-7)

97 Daarna volgt de uitdrukking perpereuomai, wat verwijst naar eerzucht,
het verlangen om zich de meerdere te tonen en om indruk te maken op anderen
door een betweterige en wat agressieve houding.
Als men bemint, dan vermijdt men niet alleen om veel over zichzelf te praten,
maar juist omdat men gericht is op de anderen,
kan men zich inleven in de ander zonder zelf in het middelpunt te staan.
Het volgende woord – physioutai – heeft een gelijkaardige betekenis,
omdat het aanduidt dat de liefde niet arrogant is.
Letterlijk drukt het uit dat men zich niet ‘groter maakt’ voor de anderen;
en het is nog subtieler.

Lees meer...

Thérèse van LisieuxDenk nu niet dat ik zwem in vertroostingen. O neen, mijn troost is juist dat ik er op aarde geen bezit. Zonder zich te tonen, zonder zijn stem te laten klinken, onderwijst Jezus mij in het geheim. Hij doet dit niet door middel van boeken, want ik begrijp niet wat ik lees. Maar soms geeft een enkel woord mij vertroosting, zoals bijvoorbeeld wat ik toevallig vond aan het einde van het inwendig gebed, dat ik in stilte en dorheid doorgebracht had: “Dit is de meester die ik je geef. Hij zal je alles leren wat je moet doen. Ik wil je in het boek des levens laten lezen, waar de wetenschap van de liefde in vervat ligt.

Lees meer...

Clara Van Assisi


25 september 2018

Clara van Assisi

(eerste brief van Clara aan Agnes van Praag)
Ik geloof immers vast dat u weet dat het koninkrijk der hemelen door de Heer alleen aan armen wordt beloofd en gegeven (Mt 5,3; Lc6,20) want wie iets vergankelijk bemint verliest de vrucht van de liefde.
U weet dat het niet mogelijk is God en de mammon te dienen, want of de een wordt bemind en de ander gehaat of men zal de een dienen en de ander verachten.(Mt 6,24)
U weet dat wie gekleed is niet kan vechten met wie naakt is.
Want wie iets aan heeft waaraan hij kan worden vastgehouden wordt sneller ter aarde geworpen.
En dat men niet glorievol hier in de wereld kan verblijven en elders heersen met Christus;
en dat een kameel eerder door het oog van een naald kan gaan dat een rijke opklimt naar het hemels koninkrijk.(Mt 19,24)
Daarom hebt u uw kleren, namelijk de vergankelijke rijkdom, afgeworpen om niet totaal te bezwijken onder degene die met u vecht en om langs de smalle weg en door de nauwe poort het hemels koninkrijk binnengaan.(Mt 7, 13-14)

Lees meer...

Gesprek Franciscus van Assisi en broeder Leo

Franciscus  heeft zijn testament gedicteerd en wellicht heeft broeder Leo het voor hem opgeschreven. En is het dan denkbeeldig dat beiden daarna een vertrouwelijk gesprek met elkaar hebben gehad:

Vader, ik zie dat de wonden je veel ongemakken bezorgen.
Ach, beste Leo, de Heer gaf ze mij als teken van zijn liefde voor mij. Ook al doen de wonden pijn, ze herinneren mij aan het gebeuren op de berg. Toen overviel Hij mij met zo’n genegenheid dat Hij zijn wonden van liefde in mijn armzalig lichaam drukte. Het zijn liefdeswonden, die ik verborgen heb willen houden, maar omdat ze dagelijks bloeden heb jij ze steeds met grote behoedzaamheid verzorgd. Jouw broederlijke zorg troost me.

Lees meer...

Paus Franciscus

paus

23 oktober 2018

Paus Franciscus

Ook jij dient de totaliteit van je leven als een zending te zien.
Probeer dit te doen door in gebed naar God te luisteren
en door de tekenen die Hij je geeft te herkennen.
Vraag altijd aan de Geest wat Jezus van jou verwacht,
op elk moment van je leven en bij iedere keuze die je moet maken,
om zo het belang ervan voor je eigen zending te onderscheiden.
Laat de Geest toe om in jou het persoonlijke mysterie
dat Jezus Christus weerspiegelt in onze wereld, vorm te geven.

Lees meer...