Gesprek Franciscus van Assisi en broeder Leo

Franciscus  heeft zijn testament gedicteerd en wellicht heeft broeder Leo het voor hem opgeschreven. En is het dan denkbeeldig dat beiden daarna een vertrouwelijk gesprek met elkaar hebben gehad:

Vader, ik zie dat de wonden je veel ongemakken bezorgen.
Ach, beste Leo, de Heer gaf ze mij als teken van zijn liefde voor mij. Ook al doen de wonden pijn, ze herinneren mij aan het gebeuren op de berg. Toen overviel Hij mij met zo’n genegenheid dat Hij zijn wonden van liefde in mijn armzalig lichaam drukte. Het zijn liefdeswonden, die ik verborgen heb willen houden, maar omdat ze dagelijks bloeden heb jij ze steeds met grote behoedzaamheid verzorgd. Jouw broederlijke zorg troost me.


In een samenkomst van de broeders in Portiuncula heb jij eens gezegd: ‘Zalig de dienaar die al het goede dat hij heeft, aan de Heer God teruggeeft.’  
Ja, Leo, verzamel het goede dat de Heer je toont, als een schat in de hemel en ga er niet mee pronken. Je bent een  gelukkige broeder, wanneer je de geheimen van je Heer in je hart behoedt. Prijs met mij de Heer, die aan kleine mensen wonderlijke dingen doet. En aanbid altijd de levende en ware Heer met een zuiver hart en een blij gemoed.

Zo graag willen we jou volgen in je manier van leven, Vader, maar God aanbidden met een zuiver hart en een blij gemoed, hoe doe je dat?
Beleef God niet als iemand die jou je zonden achterna draagt, Leo. Zijn blik is barmhartig. Daarom moet je meer naar Hem kijken dan naar je eigen zondigheid. Je hart wordt zuiver, wanneer je de leegte in jezelf ontdekt en aanvaardt. Die leegte zal door God gevuld worden. Laat God God zijn in de open ruimte van je innerlijk. Want Hij is altijd de Eerste die jou zijn liefde schenkt. Zoveel als een mens is in de ogen van God, zoveel is hij en meer niet.

Is dat jouw ervaring van San Damiano geweest, Vader, toen je bad om verlichting?
Het was alsof zijn grote amandelogen mij liefdevol aankeken, Leo. Toen begreep ik dat ik van blikrichting moest veranderen om een zuiver hart te hebben. Niet meer gericht zijn op mijzelf, want dan sluit ik me op in de nauwe cirkel van mijn eigen bestaan. Maar van mij weg kijken naar Hem die mij zijn volle barmhartigheid wil tonen.

Je liet mij zojuist optekenen in je Testament dat het de Heer was die je een bijzondere groet heeft geopenbaard:’De Heer geve u vrede.’
De vrede is geen bezit van ons, Leo. Ze wordt ons geschonken door Jezus die zich na zijn verrijzenis aan de leerlingen toonde en met deze groet hen tegemoet kwam. Wij ontvangen de vrede om ze door te geven. Onbevangen moeten we naar de mensen gaan en hen Gods vrede wensen: pax et bonum, pace e bene, vrede en alle goeds.

Wij zullen je missen. Wat moeten wij doen?
Leef vanuit en met het evangelie. Daar hoef je geen grote organisaties voor op touw te zetten. Maar leef als een christen te midden van de mensen onder impuls en de werking van de Geest. Ik houd van de kleine goedheid. Doe goed in heel concrete situaties en zet geen grote structuren op. Ik heb een melaatse gekust maar geen melaatsenverblijf opgericht. Ik ben bij de sultan geweest en wie op goddelijke ingeving naar de moslims wil gaan, moet tussen hen gaan wonen, geen conflicten of woordenstrijd aangaan en in dienstbaarheid een levend teken van vrede zijn.

Mag ik je zegen vragen?
Volbreng nu jullie taak met Gods zegen. Hij moge je bewaren en je zijn aanschijn tonen. Dan zal de vrede van God in je hart neerdalen. Wees niet te zeer bedroefd, maar verlang de Geest van de Heer te hebben en zijn heilige werking. Hij zal jullie leiden en jullie maken tot uitdelers van zijn vrede. Beleef met de mensen je diepe vriendschap met God.